Email: lindafashion@lindafashion.sk
Telefón: +421 903 268 371
Nákupný košík (0 kusov)
lindafashion.sk
Šaty na každú príležitosť
Kategórie
Párty a zábava
Business
Čierne
Schôdzka
Mestské
Večerné
Matka a dcéra
Exkluzívne
Vyhľadávanie
Párty a zábava
Business
Čierne
Schôdzka
Mestské
Večerné
Matka a dcéra
Exkluzívne
0

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to medzi spoločnosťou Abydos s.r.o., IČO: 47644630, so sídlom Senická 626/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina pod vložkou číslo: 61712/L, prevádzkujúcu internetové stránky www.lindafashion.sk, ako predávajúcim na jednej strane (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcim na druhej strane (ďalej len "Kupujúci").

Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzavretím zmluvy a Reklamačný poriadok a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamžiku odoslania objednávky.

Odkaz na VOP vrátane Reklamačného poriadku obdrží Kupujúci na zadanú e-mailovú adresu v potvrdení objednávky, pričom daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci pri prevzatí tovaru (tlačený papierový doklad).


OZNÁMENIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

Predávajúci oznamuje, že:


REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

ZMLUVA

POSTUP VYTVORENIA ZÁVÄZNEJ ON-LINE OBJEDNÁVKY NA www.lindafashion.sk

Registrácia zákazníka

Na registráciu je potrebné zadať všetky povinné kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, kontaktný e-mail a telefónne číslo). Všetky uložené údaje v profile je možné kedykoľvek upraviť.

Na vytvorenie záväznej objednávky nie je registrácia nevyhnutná, avšak každý registrovaný zákazník má nasledujúce výhody:


VYTVORENIE OBJEDNÁVKY

Nákupný košík

V detailnom náhľade vybraného produktu je možné zvoliť si jeho veľkosť. Kliknutím na tlačidlo "KÚPIŤ" sa produkt automaticky vloží do nákupného košíka. V nákupnom košíku je náhľad na všetky vybrané produkty, vrátane ceny za položku a celkovej ceny za nákup. Nákupný košík ďalej slúži na úpravu množstva vybraného tovaru. Jednotlivé položky je možné zo zoznamu jednoducho zmazať, zvolením "0" kusov daného produktu. V tejto fáze je možné uplatniť aj rôzne zľavy na nákup.

Z košíka je možné prejsť k ďalšiemu nákupu kliknutím na logo "lindafashion" alebo je možné prejsť k ďalšiemu kroku vytvorenia objednávky kliknutím na tlačidlo "Pokračovať na objednávku".

Spôsob platby a Spôsob doručenia zásielky

Na úspešné dokončenie objednávky je potrebné zvoliť preferovaný "Spôsob platby a doručenia zásielky". V tejto fáze je možné zadať aj poznámky k objednávke. Posledným krokom je záväzné odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku".

Týmto okamžikom je medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva, za prípadné chyby pri prenose dát Predávajúci nenesie zodpovednosť.

Potvrdenie objednávky

Uzatvorenie zmluvy Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu prostredníctvom informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim.

Prílohou tohto potvrdenia je odkaz na aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP), vrátane Reklamačného poriadku Predávajúceho. Zmluvu uzatvorenú hore uvedeným spôsobom (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy medzi stranami zmluvy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, v ktorých je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Kupujúcemu kúpnu cenu.

Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať vec na miesto určené Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní.

Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k tovaru. Pri zásielkovom predaji prechádza na Kupujúceho vlastníctvo prevzatím tovaru Kupujúcim na mieste ním určenom. Prevzatiu tovaru Kupujúcim predchádza zaplatenie kúpnej ceny.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, miere alebo hmotnosti a bez vád. Tovar bude pri odovzdaní zabalený.


ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, resp. nesprávneho zásahu. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho v súlade s Reklamačným poriadkom Predávajúceho.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Odstúpiť od zmluvy môžete:

(i)bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru v prípade zásielkového predaja, alebo

(ii)v prípade, že Vám vznikne nárok na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s vadným plnením (pre podrobnosti viď Reklamačný poriadok).

Ak ste obdržali zásielku a zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali je malý, veľký alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy môžete do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru.

Pri odstúpení v tomto prípade odporúčame postupovať nasledovne:

pre vrátenie tovaru a peňazí: do balíka vložte kópiu faktúry a sprievodný list s textom: „Odstupujem od zmluvy a požadujem vrátenie peňazí.“ Na sprievodný list uveďte Vašu adresu, telefón, e-mail a spôsob, akým chcete vrátiť peniaze (prevodom na Váš účet). Pri vrátení tovaru Vám bude vrátená cena zakúpeného tovaru vrátane poštovného za odoslanie balíku na Vašu adresu.

pre výmenu tovaru: do balíka vložte kópiu faktúry a sprievodný list s textom: „Požadujem výmenu tovaru za .....“. Vrátený produkt môžete vymeniť za akýkoľvek tovar z našej ponuky. Ak bude cena vybraného tovaru vyššia, zostávajúcu časť doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, rozdiel v peniazoch Vám vrátime. Prvú výmenu vykonáme zadarmo; to znamená, že zaplatíte len poštovné k nám, poštovné k Vám neplatíte.

Zásielku pošlite pri zaslaní balíku Slovenskou poštou, GLS, DPD alebo inej poštovnej služby na adresu:

Abydos s.r.o.
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš

V žiadnom prípade neposielajte tovar späť na dobierku!

Balíček s darčekovými predmetmi si v prípade vrátenia či výmeny tovaru môžete ponechať.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v stave, v akom ho obdržal. To neplatí ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave.

Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je obvyklé s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.


CENY V KATALÓGU

CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope Predávajúceho sú aktuálne a platné ceny.

Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Ceny sú konečné, tj vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci na získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu, resp. dobierku.

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny výšky zľavy v prípade chybnej kalkulácie zľavy v objednávkovom systéme. Prípadnú zmenu výšky zľavy musí Predávajúci oznámiť Kupujúcemu ešte pred vybavením objednávky Kupujúceho.


POŠTOVNÉ A BALNÉ

POŠTOVNÉ A BALNÉ PRE SLOVENSKO

DOBIERKA

GLS kuriér - doručenie na adresu - 3,99 EUR - doba doručenia do 7-14 pracovných dní odo dňa, kedy bola Vaša objednávka prijatá. Platíte priamo kuriérovi pri prevzatí zásielky.


PLATBA PREVODOM NA ÚČET

GLS kuriér - doručenie na adresu - 2,99 EUR - doba doručenia do 7-14 pracovných dní od pripísania platby na náš účet. Platíte vopred platbou prevodom, pri prevzatí zásielky už nič neplatíte.

Údaje pre bankový prevod

Číslo účtu: 5050975378/0900 (Slovenská sporiteľňa)
IBAN: SK7509000000005050975378

BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX

Variabilný symbol: Číslo objednávky (pridelené Vám bude po potvrdení objednávky)
Poznámka: Vaše meno


Vždy sa snažíme postupovať v odbavovaní Vašich zásielok veľmi rýchlo, aby doba doručenia nepresiahla nami vyššie udanú dodaciu lehotu.


POŠTOVNÉ A BALNÉ PRE ČESKO

DOBIERKA

DPD kuriér - doručenie na adresu - 4,99 EUR - doba doručenia do 7-14 pracovných dní odo dňa, kedy bola Vaša objednávka prijatá. Platíte priamo kuriérovi pri prevzatí zásielky.


OCHRANA SÚKROMIA

Ochrana súkromia

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailová adresa) sú dôverné. Budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingové akcie Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby Kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života Kupujúceho. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií Predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s čl. 4 bodu 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: " Nariadenie GDPR"), v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie na marketingové účely Predávajúceho (hlavne na zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kliknutia na odkaz pre automatické odhlásenie, ktorý je súčasťou každej marketingovej informačnej správy od Predávajúceho. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci bude spracovávať tzv. "cookies" tak , aby uľahčil poskytovanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES. Kupujúci má možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Na tomto webe používame meracie systémy tretích strán: Google Analytics a Heureka.sk. Google alebo Heureka môžu použiť anonymné dáta z tohto webu na zlepšenie svojich vlastných produktov alebo na zacielenie reklamných oznámení tretích strán. Google momentálne neposkytuje možnosť odmietnuť (tzv. opt out) sledovanie meracím systémom Google Analytics. Na tomto webe tiež používame cookies, malé dátové súbory, ktoré internetový prehliadač ako Internet Explorer alebo Mozilla Firefox ukladá na Vašom počítači. Tieto súbory obsahujú dáta, ktoré sú prístupné pre čítanie iba webe, ktorý inicioval ich vznik. Nemusíte sa preto obávať, že dáta uložené v cookies budú prístupné neoprávneným subjektom alebo osobám. Cookies môžete kedykoľvek zmazať prostredníctvom voľby v nastavení Vášho internetového prehliadača


ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 01.01.2017 a rušia predchádzajúce znenia VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Predávajúceho alebo elektronicky na www.lindafashion.sk.

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

Subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Abydos s.r.o. je:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

Kupujúci môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou Komisiou na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Spoločnosť Abydos s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Právna vymožiteľnosť zliav je vylúčená.

NEWSLETTER
Kontakt
Lindafashion.sk
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš
lindafashion@lindafashion.sk
Prevádzkovateľ
Abydos s.r.o.
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 47644630
IČ DPH: SK2024011935
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
class around the the watchmaking arena strategy will be foundation of luxury pl.wellreplicas.to. online shopping from a great selection at https://pl.upscalerolex.to/. high quality and large discount of all https://gr.watchesbuy.to online. https://hu.buywatches.is would be the hottest and also the newest style within our online website.. we supply the high quality https://ro.watchesbuy.to/ with cheap price. offer a wide selection of the top quality https://ru.watchesbuy.to. rolex swiss watchesreplica.ru has been working in making the best possible elements of the watch.. https://se.watchesbuy.to reddit has always been the most loyal representative of excellence in quality. elegant replika saat usa is more attractive. replica rolex hilarity exceptional method.